Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Academicianul Valeriu CANŢER la 60 ani.


 

 

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica stării condensate şi ingineria electronică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1990), profesor universitar (1997). Membru corespondent (1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

       

 

La data de 5 februarie, comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova a celebrat cea de-a 60 aniversare de la naşterea unei personalităţi marcante a fizicii moderne din Republica Moldova – academicianul Valeriu Canţer.

Ilustrul savant Valeriu Canţer, academician al AŞM, profesor universitar, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, cercetător ştiinţific principal al IIEN „D.Ghiţu” s-a născut pe 5 februarie 1955, în satul Zahorna, raionul Şoldaneşti. Valeriu Canţer  este cunoscut pe plan mondial ca un cercetător de seamă în domeniul fizicii stării condensate şi ingineriei electronice. După absolvirea Facultăţii de fizică a Universităţii de Stat din Chişinău (1972–1977), a urmat doctoratul la Institutul de Fizică „P. N. Lebedev” din Moscova, în secţia condusă de laureatul Premiului Nobel, acad. Vitalii Ghinzburg. În 1980 susţine cu brio teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice şi revine la Chişinău la Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde activează până în prezent, ocupând succesiv toate treptele ştiinţifice de cercetător ştiinţific (inferior, superior, coordonator, principal), şef de laborator (1992 – 2006), director adjunct al Centrului LISES (1992 –2000) şi al Institutului de Fizică Aplicată (1997 – 2000). A activat în calitate de director al Centrului LISES (2000 – 2006); academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a AŞM (2000 – 2008). Din anul 2006 până în prezent activează în calitate de cercetător ştiinţific principal în cadrul Laboratorului „Structuri cu Corp Solid” al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM. În 2009 a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.

Calificarea înaltă, orizontul larg de cunoştinţe şi abnegaţia în cercetările teoretice şi experimentale i-au dat posibilitatea să obţină rezultate ştiinţifice de valoare în domeniul fizicii şi electronicii corpului solid.Aria investigaţiilor este extinsă atât din punct de vedere al gamei de fenomene fizice abordate (tranziţii de fază electronice, structură electronică şi cvasiparticule, fenomene de transport şi tunelare, efecte de cuantificare şi de interfaţă etc.), cât şi al spectrului de materiale şi sisteme ale stării condensate studiate: semiconductori, semimetale şi supraconductori, inclusiv nanostructuri cuantice. A dezvoltat direcţia ştiinţifică „Fizica proceselor electronice în materiale şi nanostructuri cu anizotropie a caracteristicilor cvasiparticulelor”. Cercetările legate de dezvoltarea teoriei structurii şi proprietăţilor electronice ale compuşilor semiconductori şi supraconductori, precum şi ale structurilor cuantice, investigarea efectelor electronice de ordonare şi coexistenţă a mai multor faze, elaborarea tehnologiilor şi principiilor fizice noi în proiectarea microdispozitivelor electronice s-au materializat într-o serie de rezultate valoroase. Dintre ele pot fi menţionate următoarele: în baza conceptului de ierarhizare a ordonărilor în reţeaua unui compus a fost dezvoltată teoria structurii electronice a unor semiconductori complecşi; a fost identificat efectul de inversie a spectrului în aliaje de semiconductori de simetrie diferită şi efectul de inversie dublă; a fost generalizată metoda variaţională de studiu a fenomenelor de transport în cristalele anizotrope; au fost prezise şi studiate stări electronice topologice şi efecte noi termoelectrice şi spintronice în structurile semiconductoare cuantice; au fost evidenţiate mecanisme noi de formare a stărilor de interfaţă în nanostructuri semiconductoare şi supraconductoare; a fost propus un model nou al stărilor de impurităţi în heterojoncţiuni şi gropi cuantice; a fost identificat efectul de amplificare a cuantificării dimensionale prin anizotropie; a fost propusă o metodă nouă de caracterizare a fenomenelor de transport. În prezent dezvoltă cercetările în domeniul fizicii nanomaterialelor şi nanostructurilor. În perioada 2004-2008 a fost conducătorul Programului de Stat din domeniul nanotehnologiilor şi materialelor multifuncţionale.

A contribuit efectiv la dezvoltarea de cercetări tehnologice şi experimentale ale materialelor şi structurilor stării condensate, care deschid posibilităţi noi în electronica microdispozitivelor. Rezultatele cercetărilor microstructurilor şi microfirelor şi-au găsit expresie în crearea unor dispozitive şi produse (fotoconvertoare de infraroşu noi şi performante; variante de traductori de presiune, temperatură, prezenţă; microrefrigeratoare şi termocupluri termoelectrice, o parte realizate până la nivel de prototip cu set de prescripţii tehnice).

La vârsta de numai 36 de ani, a editat, în colaborare cu profesorul universitar din Iaşi, Ion Nicolăescu, primul manual de „Fizica Corpului Solid” în trei volume, utilizat în instituţiile de învăţământ universitar de pe ambele maluri ale Prutului. Rezultatele ştiinţifice performante obţinute pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost expuse în circa 500 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii şi manuale, 30 brevete de invenţie. Elaborările realizate au fost menţionate cu 10 medalii la Saloane naţionale şi internaţionale. A participat cu comunicări şi rapoarte la numeroase conferinţe ştiinţifice republicane şi internaţionale (Berna, Roma, Strasbourg, Londra, Paris, Bareno Sresa, Durban, Moscova, Grand Motte, Sinaia etc.).

În cadrul programelor internaţionale INTAS, MRDA, BMBF, SCOPES, STCU au fost realizate diferite activităţi de cercetare cu parteneri din Anglia, Franţa, Germania, Israel, Rusia, Ucraina. Este referent la diferite reviste internaţionale, expert în programele internaţionale (INTAS, Copernicus). A fost invitat să ţină prelegeri la diferite universităţi şi centre de cercetare din străinătate (Trieste, Warwick, Augsburg, Osnabruck, Iaşi etc.).

Măria sa academicianul Valeriu Canţer a participat şi participă activ la pregătirea cadrelor tinere. Din anul 1981 activează în calitate de cadru universitar, în prezent fiind profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Sub conducerea sa au susţinut teza 12 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice, iar alţi 3 doctoranzi  sunt la etapa de finalizare a tezelor de doctorat.

Academicianul Valeriu CANŢER îmbină cu succes activitatea amplă de cercetare ştiinţifică cu munca ştiinţifico-organizatorică şi obştească.Este fondator şi redactor-şef al revistei Moldavian Journal of the Physical Sciences, membru al colegiilor de redacţie ale revistelor The Annals.: Metalurgy and Material Sciences; Fizica şi Tehnologiile Moderne, Intellectus, Akademos; preşedinte al Comitetului internaţional de expertiză al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (Rusia); membru al Comitetelor de Program şi de organizare a mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale. Participă activ la elaborarea diferitor documente, programe, acte legislative şi normative, ce ţin de activitatea ştiinţifică, de reformele în sfera de cercetare şi învăţământ, de relansarea economiei.

Este membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru de onoare al Institutului Internaţional de Fizică din Marea Britanie, membru corespondent al Academiei de Arte şi Ştiinţe Româno-Americane, membru al Comitetului Executiv al Societăţii Europene de Fizică, Preşedinte al Comitetului Internaţional de Expertiză şi Consultanţă al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Membru al Consiliului Executiv al Uniunii Balcanice de Fizică, Doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Informatizare, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol, preşedinte al Societăţii Ştiinţifice „Omul şi Universul”, preşedinte al Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Republica Moldova, preşedinte al Societăţii Fizicienilor din Moldova, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe şi Arte Româno-Americane, New York.

Despre rezultatele activităţii ştiinţifice prodigioase ale Măriei Sale academicianul Valeriu Canţer ne vorbește și numărul semnificativ de premii şi menţiuni cu care a fost distins marele savant: Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, R.M. (1983), Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), Premiul Prezidiumului A.Ş.M. pentru activitatea ştiinţifică (1992), Premiul anual VIP 2002 – VIP în ştiinţă (2002), titlul de „Om Emerit al Republicii Moldova” (2005), Ordinul „Gloria Muncii” (2010), Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir” (2012).

La rotunjirea frumoasei vârste de 60 de ani academicianul Valeriu Canţer reprezintă un model de inteligenţă, înţelepciune şi devotament, un exemplu demn de urmat pentru cei tineri. Cu prilejul frumoasei aniversări, Vă dorim multă sănătate, bunăstare, bucurii şi realizări frumoase!

 

 


Views: 2546